فایل word اثربخشي مديريت استرس با رويکرد شناختي رفتاري بر افسردگي و بهزيستي رواني پرستاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي مديريت استرس با رويکرد شناختي رفتاري بر افسردگي و بهزيستي رواني پرستاران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف: بهزیستی روانشناختی همواره در محیط های شغلی و علمی مورد توجه روانشناسان بوده است. پرستاری یکی ازمشاغل مهم و پراسترسی است که پیامدهای جدی جسمانی و روانی ایجاد می کند. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف ازپژوهش حاضر، اثربخشی مدیریت استرس با رویکرد شناختی رفتاری بر کاهش افسردگی و بهبود بهزیستی روانی پرستارانپرداخته است.روش: این پژوهش یک مطالعه مورد شاهدی با پیش آزمون پس آزمون و پیگیری با گروه شاهد است. جامعه آماری را کلیهپرستاران بیمارستان آتیه تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 30 نفر که نمره بالایی در پرسش نامهافسردگی و استرس کسب کرده بودند انتخاب شدند. نمونه های پژوهش پس از همگن شدن به صورت تصادفی به دوگروهآزمایش (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش، تحت آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاریطی 10 جلسه قرار گرفتند و گروه گواه تحت هیچ برنامه آموزشی قرار نگرفت.یافته: نتایج به دست آمده از تحلیل کواریانس حاکی از یافته های به دست آمده نشان داد که میانگین نمرات در گروهآزمایش کاهش معنیداری در مراحل پسآزمون و پیش آزمون نسبت به گروه کنترل داشته است. اثربخشی آموزش مدیریتاسترس به شیوه ی شناختی رفتاری در کاهش افسردگی و بهبود عملکرد بهزیستی روانی در گروه آزمایش در مقایسه باگروه گواه می باشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج فوق که نشاندهنده اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر کاهشافسردگی و بهبود بهزیستی روانی پرستاران استفاده نمود.

لینک کمکی