فایل word اثربخشي مديتيشن هاي هندسي فرشاد بر کاهش شدت درد در بيماران سرطاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي مديتيشن هاي هندسي فرشاد بر کاهش شدت درد در بيماران سرطاني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل word اثربخشي مديتيشن هاي هندسي فرشاد بر کاهش شدت درد در بيماران سرطانيانجام گرفت. روش بررسی: روش این پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظورتعداد 30 نفر خانم 40 تا 60 ساله مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به بنیاد حمایت از بیماران مبتلا به سرطان (امید)شیراز، به شیوه هدفمند، انتخاب و همتاسازی شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس از آنها خواسته شدبه مقیاس درجه بندی عددی درد (NPS) پاسخ دهند. بیراران گروه آزمایش به مدد 12 جلسه تحت آموزش مدیتیشن های هندسی فرشاد قرار گرفتند. در پایان دوره آموزش، مجدد از بیراران خواسته شد به مقیاس مورد پژوهش پاسخ دهند.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد، مدیتیشن های هندسی فرشاد بر شدت درد در گروه آزمایش تاثیر گذاشته و موجبکاهش معنادار آن در مقایسه با گروه کنترل شده است.نتیجه گیری: نتایج، از تاثیر روش مدیتیشن هندسی فرشاد بر کاهش شدن درد بر بیماران حمایت می کند اینکه این روشمی تواند به عنوان یک روش مکمل درمان های پزشکی، مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی