فایل word اثربخشي مديتيشن هاي هندسي فرشاد بر افسردگي در بيماران سرطاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي مديتيشن هاي هندسي فرشاد بر افسردگي در بيماران سرطاني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مدیتیشن های هندسی فرشاد بر افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان انجام گرفت.روش بررسی: روش این پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور تعداد 30 نفرمراجعه کننده به بنیاد حمایت از بیماران مبتلا به سرطان (امید) شیراز، به شیوه هدفمند، انتخاب و همتاسازی شدند و در دوگروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس از آنها خواسته شد به پرسشنامه های افسردگی بک 2 (BDI II) پاسخ دهندبیماران گروه آزمایش به مدت 12 جلسه تحت آموزش مدیتیشن های هندسی فرشاد قرار گرفتند. در پایان دوره آموزش،مجدد از بیماران خواسته شد به پرسشنامه پاسخ دهند.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد، مدیتیشن های هندسی فرشاد بر افسردگی، در گروه آزمایش تاثیر گذاشته و موجب کاهشمعنادار آنها در مقایسه با گروه کنترل شده است.نتیجه گیری: نتایج، از تاثیر روش مدیتیشن هندسی فرشاد بر افسردگی بر بیماران حمایت می کند اینکه این روش می تواندبه عنوان یک روش مکمل درمان های پزشکی، مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی