فایل word اثربخشي مداخلات فراشناختي بر بهبود کيفيت زندگي زوجين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي مداخلات فراشناختي بر بهبود کيفيت زندگي زوجين :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف فایل word اثربخشي مداخلات فراشناختي بر بهبود کيفيت زندگي زوجين انجام شد. جامعه آماری این پژوهشزوجین دارای مشکل نارضایتی زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره روانشناختی در شهر اردبیل بودند. از میان آنان30 نفر بطور تصادفی در 3 گروه مساوی شامل گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. این مطالعه با استفاده ازروش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد .دو گروه آزمایش به مدت 3 جلسه 90دقیقه ای بصورت فردی و گروهی در معرض درمان فراشناختی کنترل فکر قرار گرفتند. در طول مدت مداخله گروه کنترلهیچ گونه درمانی دریافت نکرد. ابزار پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامه فراشناخت هاوتون وولز (1997) بود. داده ها با روش آمار توصیفی، آزمون T گروه های مستقل و تحلیل کوواریانس (آنکووا) تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که مداخلات فراشناختی کنترل فکر بر بهبود میزان کیفیت زندگی زوجین موثر بود .به عبارتدیگر فراشناخت درمانی به طور معناداری باعث افزایش بهبود کیفیت زندگی شده است .نتایج حاکی از این است که شیوهمشاوره گروهی بیش از مشاوره فردی در بهبود کیفیت زندگی زوجین با مداخلات فراشناختی کنترل فکر موثر می باشد.

لینک کمکی