فایل word اثربخشي گشتالت درماني گروهي بر حل تکليف ناتمام و بخشودگي در زنان مبتلا به وسواس فکري عملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي گشتالت درماني گروهي بر حل تکليف ناتمام و بخشودگي در زنان مبتلا به وسواس فکري عملي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر حل تکلیف ناتمام و بخشودگی در زنان مبتلا به وسواسفکری- عملی به روش نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل به انجام رسید. به منظور اجرای پژوهش، از میان جامعه آماری مورد استفاده در پژوهش مذکور که کلیه زنان دارای وسواس فکری- عملی مراجعه کننده به مراکز خانه سلامت منطقه 13 شهرداری تهران در سال 1395 بودند، تعداد 16 نفر به روش نمونه گیری تصادفی سادهانتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل ،گمارش تصادفی شدند. از مقیاس حل تکلیف ناتمام (گرینبرگ و سافران، 1992) ومقیاس بخشودگی بین فردی (احتشام زاده،احدی،عنایتی ،حیدری، 1388) به عنوان ابزاری جهت اندازه گیری تکلیف ناتمامو میزان بخشودگی در آزمودنیها استفاده شد. مداخله آزمایشی (گشتالت درمانی) طی 8 جلسه ی 2 ساعتی، در موردآزمودنی های گروه آزمایش انجام شد. داده های به دست آمده از پژوهش، با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطحتوصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل کواریانس چندمتغیره) بررسی گردید. یافته ها نشان داد:گشتالت درمانی گروهی بر حل تکلیف ناتمام (P> 0/05) و بخشودگی و مولفه های آن (ارتباط مجدد و کنترل انتقامجویی، کنترل رنجش و توانایی درک واقع بینانه (P> 0/05) در زنان مبتلا به وسواس فکری- عملی موثر بود. نتیجه پژوهش این بود که گشتالت درمانی گروهی بر حل تکلیف ناتمام و بخشودگی در زنان مبتلا به وسواس فکری- عملی تاثیر دارد.

لینک کمکی