فایل word اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري بر اضطراب اجتماعي و تصوير بدني افراد مبتلا به پسوريازيس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري بر اضطراب اجتماعي و تصوير بدني افراد مبتلا به پسوريازيس :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این مطالعه به تعیین اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر اضطراب اجتماعی و تصویر بدنی افراد مبتلا به پسوریازیس اختصاص داشت. مطالعه حاضر در چارچوب یک مطالعه شبه آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل و انجام پیش آزمون- پس آزمون انجام شد. شرکت کنندگان در این پژوهش 20 نفر بودند. که در 2 گروه شناختی- رفتاری و گروه کنتر که در هر گروه 10 نفر مایگزین شدند.میانگین سن شرکت کنندگان درگروه کنتر برابر 25/60 سال و در گروه شناختی- رفتاری برابر 26/20 بود.حداقل سن شرکت کنندگان 20 سال و حداکثر 41 سال بود. هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN) کانور و همکاران و همنیطور پرسشنامه تصویر تن فیشر مورد ارزشیابی (پیش آزمون) قرار گرفتند. گروه آزمایشی تحت 8 ملسه هفتگی 2 ساعته گروه درمانی شناختی– رفتاری قرار گرفت و گروه کنترلمداخله ای دریافت نکرد.از هر دو گروه پس آزمون با استفاده از هعان ابزار به عمل آمد و ارزشیابی انجام شد. نتایج تحلیلدادهای مربوط به پرسشنامه ها تفاوت معنا داری بین دو گروه برای مقیاس های اضطراب اجتماعی و تصویربدنی(P<0/05) نشان داد.در نتی ه:شیبه ی درمانی شناختی- رفتاری باوث تغییر معناداری در اضطراب اجتماعی و تصویر بدنی افراد مبتلا به پسوریازیس شده است.

لینک کمکی