فایل word اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود مولفه هاي تيپ شخصيتي D و استرس ادراک شده بيماران مبتلا به نارسايي قلبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود مولفه هاي تيپ شخصيتي D و استرس ادراک شده بيماران مبتلا به نارسايي قلبي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مولفه های تیپشخصیتی D و استرس ادراک شده بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بود. این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر بیماران مبتلا به نارسایی قلبیمراجعه کننده (سرپایی) به بیمارستان های شهر اصفهان در سال 1395 می باشند. از جامعه مورد نظرتعداد 24 نفر واجد شرایط ورود به طرح، به شیوه در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروهآزمایش (12 نفر) و کنترل (12 نفر) گمارده شدند. سپس گروه آزمایش در 8 جلسه به مدت 2 ساعتتحت درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامهاسترس ادارک شده و پرسشنامه تیپ شخصیتی D استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد، درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، بر کاهش مولفه های تیپ شخصیتی Dیعنی عاطفه منفی و بازداری اجتماعی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی تاثیر معناداری دارد (p<0.05). همچنین نتایج نشان داد، درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، بر کاهش استرس ادراک شده در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی تاثیر معناداری دارد (p<0.05).

لینک کمکی