فایل word اثربخشي طب سوزني بر اختلال خواب زنان مبتلا به اختلالات اضطرابي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي طب سوزني بر اختلال خواب زنان مبتلا به اختلالات اضطرابي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه تلاش های زیادی برای بهبود وضعیت خواب زنان دارای اضطراب فراگیر از طریق روش هایی همچون طب سوزنیصورت می گیرد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی طب سوزنی بر اختلال خواب زنان مضطرب انجام شد.روش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری کلیه زنان دارای اختلالات اضطرابی با اختلال خواب بودند برایانتخاب گروه نمونه از طریق روش نمونه گیری هدفمند و غربالگری و در نهایت روش در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب و بهصورت کاملا تصادفی در دو گروه طب سوزنی و گروه کنترل قرار گرفتند. گروه با طب سوزنی 12 تا 15 جلسه، هفته ای 2 الی 3 بار تحت درمان در نقاط Anmian ،Sp6،UB62 ،Ren12 ،Kid6 ،PC6 ،HT7 ،DU20 و نقطه شن من گوش قرار گرفتند در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای را در این مدت دریافت نکرد. داده ها به روش اندازه گیریهای مکررمورد تحلیل قرار گرفت. یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد که مداخله طب سوزنی توانست اختلال خواب زنان مضطرب راکاهش دهد. نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهد که می توان با درمان های سنتی و کارآمد همچون طب سوزنی بهکاهش مشکلات ناشی از اختلال های خلقی اقدام کرد.

لینک کمکی