فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) بر بهبود سلامت روان زنان خيانت ديدهديده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) بر بهبود سلامت روان زنان خيانت ديدهديده :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر بهبود سلامتروان زنان خیانت دیده می باشد. بدین منظور، از میان جامعه آماری تحقیق که شامل کلیه زنان خیانتدیده مراجعه کننده به مراکز مشاوره ناحیه 3 شهر اصفهان در سال 1395 بود؛ تعداد 15 نفر با استفاده ازروش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در نهایت در یک گروه گمارده شدند. طرح پژوهش، نیمه آزمایشیو از نوع پیش آزمون- پس آزمون تک گروهی بود. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) بود. ابتدا میزان سلامت روان افراد گروه مورد ارزیابی قرار گرفت و نمرات به دست آمده به عنوان پیش آزمون در نظر گرفته شد. در ادامه، پروتکل شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) در 8جلسه، برای افراد گروه اجرا شد. بعد از اتمام مداخله، پس آزمون سلامت روان از افراد گروه به عمل آمد.لذابرای آزمون فرضیه های آن، از تحلیل کوواریانس چندمتغیره (MANCOVA) استفاده شده است. با عنایت به معنادار شدن تفاوت بین میانگین ها با 95 % اطمینان بیان می شود که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود سلامت روان در زنان خیانت دیده تاثیر دارد.

لینک کمکی