فایل word اثربخشي شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي، اضطراب و استرس بيماران مبتلا به سرطان پستان: مطالعه موردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي، اضطراب و استرس بيماران مبتلا به سرطان پستان: مطالعه موردي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب و استرس زنان مبتلا به سرطان پستان صورت گرفت.روش: این پژوهش درچارچوب مطالعه مورد منفرد می باشد. دو بیمار با تشخیص سرطان پستان و دارا بودن ملاک های ورود از میان بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) شهر تهران انتخاب شدند و طی 8 جلسه 2/5 ساعتی بیماران درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی را دریافت کردند و با پیگیری 2 ماهه اجرا گشت. ابزار مورد استفاده شامل مصاحبه بالینی ساختار یافته و پرسشنامه ای دموگرافیک، پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21) بود که در مرحله پیش از درمان (خط پایه) و هنگام درمان (جلسات دوم، چهارم، ششم، هشتم) و پیگیری 2 ماهه توسط بیماران تکمیل شدند. برای تحلیل داده ها از ترسیم نمودار استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میانگین نمرات افسردگی، اضطراب و استرس در دو زن مبتلا به سرطان پستان در دوره درمان و بعد از درمان به نسبت قبل از درمان بطور چشمگیری کاهش یافت. نتیجه گیری: با توجه به یافته اهی پژوهش حاضر می توان نتیجه گیری کرد که شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش میزان افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مبتلا به سرطان پستان موثر است.

لینک کمکی