فایل word اثربخشي زوج درماني روابط موضوعي برخود متمايز سازي و سازگاري زناشويي زوجين متقاضي طلاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي زوج درماني روابط موضوعي برخود متمايز سازي و سازگاري زناشويي زوجين متقاضي طلاق :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف: زوج درمانی روابط موضوعی با آگاه کردن زوجین به درون سازی های گذشته که از خانواده ی مبدابه همراه آورده اند، روابط کنونی زوجین را تبیین نموده که این عمل سازگاری زناشویی را افزایش می دهد. هدف ازانجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج درمانی روابط موضوعی بر خودمتمایز سازی و سازگاری زناشویی زوجینمتقاضی طلاق است.روش: روش پژوهش در این مطالعه، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل نابرابرمی باشد. جامعه آماری پژوهش عبارت است کلیه زوجین متقاضی طلاق که به مرکز مشاوره خانواده رویش که دربهار 94 به این مرکز مراجعه کرده اند می باشد. نمونه مورد مطالعه به صورت در دسترس و داوطلبانه می باشد که ازبین متقاضیان طلاق 30 زوج انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 زوج) و کنترل (15 زوج) قرارگرفتند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس تمایز یافتگی خود (DSI) و سازگاری زناشویی (DAS) استفاده گردید. گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه تحت آموزش زوج درمانی روابط موضوعی قرار گرفت، اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. برای تحلیل داده های پژوهش از تحلیل کواریانس با نرم افزار SPSS19 استفاده گردید.

لینک کمکی