فایل word اثربخشي روشهاي اصلاح رفتار به مادران داراي کودک با اختلال کاستي توجه/بيش فعالي در کاهش نشانه هاي اختلال کاستي توجه و بيش فعالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي روشهاي اصلاح رفتار به مادران داراي کودک با اختلال کاستي توجه/بيش فعالي در کاهش نشانه هاي اختلال کاستي توجه و بيش فعالي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش بررسی اثربخشی روشهای اصلاح رفتار به مادران دارای کودک با اختلال کاستی توجه/بیش فعالی در درکاهش نشانه های اختلال کاستی توجه و بیش فعالی بوده است. طرح مورد استفاده در این پژوهش طرح نیمه آزمایشیاست، این طرح از نوع طرح های با گروه آزمایش و کنترل، همراه با پیش آزمون و پس آزمون می باشد. جامعه آماری اینپژوهش شامل کلیه مادران کودکانی بود که برای درمان اختلال کاستی توجه/بیش فعالی فرزندانشان در استان البرز بهمرکز مشاوره و خدمات روانشناسی گلشن در سال 1395 بود. تعداد 30 نفر به صورت تصادفی در دو گروه (15 نفر آزمایشو 15 نفر کنترل) قرار گرفتند. برای انجام پژوهش ابتدا در شرایط یکسان از هر دو گروه با استفاده از مقیاس درجه بندیکانرز فرم والدین پیش آزمون به عمل آمد و سپس مادران گروه آزمایش تحت آموزش 9 جلسه ای آموزش روشهای اصلاحرفتار قرار گرفتند. پس از اتمام جلسات آموزشی بر روی گروه آزمایش از هر دو گروه در شرایط یکسان پس آزمون به عملآمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل تحلیل کووایانستک متغیره (آنکوا) استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش روشهای اصلاح رفتار به مادران دارای کودک با اختلال کاستیتوجه/بیش فعالی در کاهش نشانه های اختلال کاستی توجه و بیش فعالی موثر است. میتوان گفت که با توجه به اثربخشیآموزش روشهای اصلاح رفتار به مادران دارای کودک با اختلال کاستی توجه/بیش فعالی میتوان از آن در جهت کاهشنشانه های اختلال کاستی توجه و بیش فعالی استفاده کرد.

لینک کمکی