فایل word اثربخشي ذهن آگاهي در عزتنفس و شادکامي دختران دبيرستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي ذهن آگاهي در عزتنفس و شادکامي دختران دبيرستاني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش برنامه ذهن آگاهی در افزایش عزت نفس و شادکامی دانش آموزان دختردبیرستانی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی واز نظر روش یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعه تحقیق کلیه دانش آموزان دختر هنرستان فنی حافظ در سال تحصیلی 95-94 بود. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و تعداد نمونه 60 نفر از دانش آموزان بودند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترلجایگزین شدند. ابزارهای اندازه گیری آزمون عزت نفس کوپر اسمیت و مقیاس شادکامی آکسفورد بود. برای آزمونفرضیه های تحقیق از تحلیل کوواریانس استفاده شد، نتایج تحقیق نشان داد که آموزش ذهن آگاهی موجب افزایش عزتنفس دانش آموزان می شود (P> 0/001). همچنین آموزش ذهن آگاهی موجب افزایش شادکامی دانش آموزان می شود(P> 0/001). بنابراین با توجه به نتیجه تحقیق حاضر می توان برای اقزایش شادکامی و عزت نفش دانش آموزان دخترذهن آگاهی را به آنها آموزش داد.

لینک کمکی