فایل word اثربخشي درمان مديريت استرس با رويکرد شناختي – رفتاري بر افسردگي و بهزيستي روانشناختي پرستاران بيمارستانهاي شريعتي استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي درمان مديريت استرس با رويکرد شناختي – رفتاري بر افسردگي و بهزيستي روانشناختي پرستاران بيمارستانهاي شريعتي استان تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف: تحقیقات نشان داد ه اند که پرستاران از جمله گرو ه های شاغل هستند که در جریان استرس و مسایل روانی قرار دارندو افسردگی و اضطراب و خستگی، از مشکلات رایج این گروه است که بر بهزیستی روانشناختی آنها تاثیر گذار است. پژوهشحاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مدیریت استرس با رویکرد شناختی – رفتاری بر افسردگی و بهزیستی روانشناختیپرستاران بیمارستان شریعتی شهر تهران انجام شد.روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. از این رو تعداد 30 نفر از پرستارانبیمارستان شریعتی تهران به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. هر دو گروه بااستفاده از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی و افسردگی بک مورد پیش آزمون قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش به مدت 12جلسه تحت آموزش درمان مدیریت استرس با رویکرد شناختی – رفتاری قرار گرفت و گروه گواه مداخله ایی دریافت نکرد. درادامه هر دو گروه مورد پس آزمون قرار گرفته و داده ها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استباطی با نرم افزار SPSS موردتجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته ها نشان داد که درمان مدیریت استرس با رویکرد شناختی – رفتاری به طور معنا داری منجر به ارتقا بهزیستی رفتاری به دلیل کارایی بالای آن، به خصوص هنگامی که به صورت گروهی برگزار می شود، ارزان بودن و پذیرش آن توسطشاغلین مختلف راهبرد موثری برای کمک به افراد در معرض مشاغل پر خطر مانند پرستاران هستند.

لینک کمکی