فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در نشانه هاي افسردگي، اضطراب و استرس زنان مبتلا به ام اس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در نشانه هاي افسردگي، اضطراب و استرس زنان مبتلا به ام اس :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

عوامل روانشناختی نقش بسیاری در تشدید و عود بیماری اسکلروز متعدد دارند، این بیماری به دلیل مزمن بودن،باعث مشکلات روانشناختی زیادی در بیماران می گردد از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمانمبتنی بر پذیرش و تعهد در نشانه های افسردگی، اضطراب و استرس زنان مبتلا به ام اس بود. پژوهش حاضر یکطرح نیمه تجربی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. از میان جامعه آماری زنان مبتلا به اسکلروز متعدددر انجمن اسکلروز متعدد شیراز، 20 نفر بیمار از نوع عودکننده فروکش کننده بیماری، با لحاظ کردن ملاک هایورود و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به شیوه انتساب تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزینشدند و سپس گروه آزمایش تحت درمان هشت جلسه ای مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفت، هر دو گروه قبل درمان، پس از اتمام درمان با پرسشنامه های dass-21 مورد ارزیابی قرار گرفتند. از روشهای آمار توصیفی و استنباطی شامل تحلیل کواریانس با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-22 برای تجزیه تحلیل اطلاعات استفاده گردید. یافته ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به کاهش معنادار نشانه های اضطراب، افسردگی و استرس در زنان مبتلا به ام اس همراه است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر و تاثیرات عواملروانشناختی در روند بیماریاسکلروز متعدد، پیشنهاد میشود که از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای بهبودوضعیت روانشناختی زنان مبتلا به بیماریاسکلروز متعدد استفاده شود.

لینک کمکی