فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد برافزايش سطح مولفه هاي (امانت داري، قانونمندي، خودمديريتي) مسيوليت پذيري دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد برافزايش سطح مولفه هاي (امانت داري، قانونمندي، خودمديريتي) مسيوليت پذيري دانش آموزان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

دوره نوجوانی، یکی از مراحل حساس زندگی است و افراد را با موانع و مشکلاتی مواجه می کند. هدف پژوهش حاضربررسی اثربخشی آموزش درمان پذیرش و تعهد بر افزایش سطح مسیولیت پذیری دانش آموزان بود. روش پژوهش حاضرنیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. اعضای نمونه این پژوهش 40 نوجوان دختر بودند که بااستفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند و با جای گزاری تصادفی در دو گروه آموزشمهارت پذیرش و تعهد (20 نفر) و کنترل (20 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. متغیر مستقل مورد پژوهش آموزش مهارتپذیرش و تعهد (8 جلسه) بود که برای گروه آزمایش اجرا شد وبرای گروه کنترل مداخله ای انجام نشد. پرسشنامه ی مورداستفاده در پژوهش پرسشنامه مسیولیت پذیری نعمتی بود. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش به منظور بررسیمتغیر ها روش تحلیل کواریانس بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایشسطح مسیولیت پذیری دانش آموزان در مرحله پس آزمون تاثیر مثبت معنادار داشته است و به عبارت دیگر فرضیه کلیپژوهش حاضر تایید شده است. که بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت آموزش درمان پذیرش و تعهد باعث افزایشسطح مسیولیت پذیری دانش آموزان شده است.

لینک کمکی