فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر کاهش وزن و تصوير بدني زنان مبتلا به چاقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر کاهش وزن و تصوير بدني زنان مبتلا به چاقي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برکاهش وزن و تصویر بدنی بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی زنان مراجعه کننده به مرکز کاهش وزن و کلینیک های تغذیه منطقه 1 شهر تهران بود که از میان آنها افرادی که بر اساس شاخص توده بدنی (MBI) چاق تلقی می شدند انتخاب گردیدند. در یک طرح شبه ازمایشی، یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی با سنجش در خط پایه، پس از مداخله با گروه کنترل انجام گرفت. تعداد 30 زن مبتلا به چاقی از میان مراجعه کننده به کلینیک چاقی شهر تهران به صورت در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی به گروه آزمایش (n=15) گماشته شدند. کلیه شرکت کنندگان پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه تصویر بدنی را در دو مرحله خط پایه، پس از مداخله تکمیل کردند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش وزن و بهبود تصویربدنی موثر است. بنابراین می توان از این روش به عنوان یک روش موثر در کاهش مشکلات این افراد کمک گرفت.

لینک کمکی