فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سازگاري رواني زنان مبتلا به سرطان پستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سازگاري رواني زنان مبتلا به سرطان پستان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری روانی زنان مبتلا به سرطانپستان بود. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل بود. بهروش نمونه گیری دردسترس و با جایگزینی 14 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان بنیاد نیکوکاری الغدیر شهرستاندلیجان انتخاب و در دو گروه 7 نفری قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای مداخله مبتنی بر پذیرشو تعهد را دریافت کردند ولی مداخله ای بر روی گروه کنترل اجام نشد. هر دو گروه در دو مرحله پیش آزمون و پسآزمون به وسیله مقیاس سازگاری روانی سرطان مورد آزمون قرار گرفتند. همچنین از روش تحلیل کواریانس جهت تجزیهو تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS-23 استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد برنامه درمانی توانسته است سازگاری روانی زنان مبتلا به سرطان را بهبود ببخشد. نتیجه گیری: بنابراین، درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد می تواند بر سازگاری روانی سرطان موثر باشد و نمایانگر افق های تازه ای در مداخلات بالینی است و می توان از آن به عنوان یک روش مداخله ای موثر سود جست.

لینک کمکی