فایل word اثربخشي درمان فراشناختي بر کيفيت زندگي افراد مبتلا به سندرم پيش از قاعدگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي درمان فراشناختي بر کيفيت زندگي افراد مبتلا به سندرم پيش از قاعدگي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

تلاش در جهت افزایش کیفیت زندگی در بین افراد مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم پیش ازقاعدگی انجام شد. این پژوهش در قالب یک طرح شبه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد.جامعه آماری شامل مراجعان زن مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی که در نیمه ی دوم سال 1395 به مراکز درمانی وخانه های سلامت شهر کرج مراجعه کرده بودند. از این میان، بیمارانی که دارای ضوابط ورود و فاقد معیارهای خروجبودند، 24 نفر به صورت در دسترس انتخاب گردید و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (12) و کنترل (12) جاگماریشدند. از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد و گروه آزمایش درمان فراشناختی را در 8 جلسه دریافت کردند، در حالیکه به گروه کنترل این مداخله ارایه نشد و در پایان برای هر دو گروه پس آزمون اجرا شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامهکیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت بود. پژوهش حاضر ابتدا آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و آماراستنباطی شامل تحلیل کوواریانس با رعایت پیش فرض ها جهت توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.نتایج نشان داد، بعد از کنترل اثر پیش آزمون، تفاوت بین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل در کیفیت زندگی وافسردگی در سطح (p0/05) معنی دار است. درمان فراشناختی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی موثر است.

لینک کمکی