فایل word اثربخشي درمان چندوجهي لازاروس بر سلامت عمومي افراد مبتلا به سندرم روده تحريک پذير (IBS)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي درمان چندوجهي لازاروس بر سلامت عمومي افراد مبتلا به سندرم روده تحريک پذير (IBS) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

نقش عواطف وهیجانات مختلف برگوارش کاملا اثبات شده است و در این حیطه سندرم روده تحریک پذیربیشتر مورد توجه بوده است. همچنین در عصر کنونی شناخت ویژگی های شخصیتی افراد در بسیاری ازموقعیت های زندگی ضرورت پیدا میکند. و از آنجا که میدانیم کارایی افراد در شغل، موفقیت آنها در تحصیل،اثربخشی روش های درمانی و بروز و ظهور بیماریهای مختلف با خصایص شخصیتی او رابطه دارد. درپژوهش حاضراز طرح نیمه تجربی، نوع پیش آزمون-پس آزمون و با دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهشی راکلیه افراد مراجعه کننده به کلینیک های گوارشی در پاییز 95 درسطح کرج که مبتلا به سندرم روده تحریک پذیربودند تشکیل داده و 18 نفر از شرکتکنندگان به صورت تصادفی در 2گروه جایگزین شدند. قبل از اجرای متغیرمستقل، پیش آزمون روی شرکت کنندگان اجرا شد و داده های ناشی از اجرای آن جمع آوری گردید، سپس متغیرمستقل بر روی آنها اجرا گردید. بعد از آن، پسآزمون روی کل گروه ها اجرا و اطلاعات مربوط به آن جمع آوری شد.به منظور تعیین میزان ماندگاری اثرات ناشی از مداخله ها، پس از گذشت چهار هفته آزمون مجددا مورداندازه گیری و پیگیری قرار گرفت. همچنین در پژوهش حاضر تلاش شده تا اثربخشی درمان چند وجهی لازاروسمورد ارزیابی قراربگیرد.تجزیه و تحلیل دادهها نشان می دهد، استفاده از درمان چندوجهی لازاروس برسلامتعمومی افراد مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر (IBS) موثربود. استفاده از روش درمانی چندوجهی لازارس برسلامت عمومی افراد مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیرسودمند به نظر می رسد.

لینک کمکی