فایل word اثربخشي خانواده درماني ساختاري مينوچين بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه زوج هاي متاهل معتاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي خانواده درماني ساختاري مينوچين بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه زوج هاي متاهل معتاد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پیش زمینه و هدف: سومصرف مواد از عوامل مهم و تاثیر گذار براندازی یکی از نهادهای مهم و مقدس جامعه یعنی خانوادهاست. به همین سبب این پژوهش به اثر بخشی خانواده درمانی ساختاری مینوچین بر طرحواره های ناسازگار زوج هایمتاهل معتاد می پردازد. روش: پژوهش حاضر مطالعه ای شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه است.بدین ترتیب از 40 زوا معتاد مراجعه کننده به مراکز درمان سو ء مصرف مواد شهر بجنورد که به کمک پرسشنامهطرحواره های ناسازگار یانگ بررسی شدند، 20 زوج انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه که هر گروهشامل 10 زوج بود قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از این بود که تفاوت نمرات گروه خانواده درمانی ساختاریمینوچین در مقایسه با گروه گواه در بهبود طرحواره های مراجعان مصرف کننده معنادار است. نتیجه گیری :گروه خانوادهدرمانی ساختاری مینوچین برای طرحواره های ناسازگار مصرف کنندگان مواد موثر است.

لینک کمکی