فایل word اثربخشي برنامه آموزش تفکر فلسفي بر راهبردهاي مقابله اي و جرات ورزي در دانش آموزان (مطالعه موردي دانش آموزان پسر مقطع هفتم راهنمايي شهرستان کاشان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي برنامه آموزش تفکر فلسفي بر راهبردهاي مقابله اي و جرات ورزي در دانش آموزان (مطالعه موردي دانش آموزان پسر مقطع هفتم راهنمايي شهرستان کاشان) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی برنامه آموزش تفکر فلسفی بر راهبردهای مقابله ای و جرات ورزی در دانشآموزان پسر مقطع هفتم راهنمایی شهرستان کاشان انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزانپسر پایه هفتم مقطع راهنمایی (متوسطه اول) کاشان و نمونه 15 نفری که به صورت غیر تصادفی و در دسترس دانش آموزانیکی از مدارس انتخاب شده است میباشد. متغیر مستقل که اثربخشی آن با راهبردهای مقابله ای و جرات ورزی سنجیدهشده است عبارت از: آموزش تفکر فلسفی. به منظور بررسی اثربخشی آموزش تفکر فلسفی بر راهبردهای مقابله ای و جراتورزی پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و فعالیت های آماری :آمار توصیفی شامل میانگینو انحراف استاندارد نمرات کسب شده در متغیرهای مورد مطالعه و آزمون فرضیه ها با آزمون تحلیل کواریانس داده هایتحقیق مورد توصیف، تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آنست که برنامه آموزش تفکر فلسفی برراهبردهای مقابله ای و جرات ورزی دانش آموزان پسر مقطع هفتم راهنمایی شهرستان کاشان اثربخش می باشد.

لینک کمکی