فایل word اثربخشي MBSR بر استرس ادراک شده و کيفيت زندگي زناشويي زنان شاغل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي MBSR بر استرس ادراک شده و کيفيت زندگي زناشويي زنان شاغل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف: امروزه زنان در کنار مردها به چرخه اقتصاد خانواده کمک می کنند. بنابراین کیفیت زندگی زناشویی زنانشاغل و استرس بر هم تاثیر می گذارند. از آنجا که زنان از مردها استرس بیشتری تجربه میکنند هدف تحقیق حاضربررسی فایل word اثربخشي MBSR بر استرس ادراک شده و کيفيت زندگي زناشويي زنان شاغل انجام شد. روش: این تحقیق نیمه تجربی ازنوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. از بین کلیه زنان شاغل در شهر کرج،تعداد 30 نفر به روش نمونهگیری انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. مداخله شامل 8 جلسهدرمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بود، کلیه آزمودنی ها در دو مرحله پیش و پس آزمون به پرسشنامه استرسادراک شده ، و پرسشنامه کیفیت زندگی پاسخ دادند.یافته ها: نشان داد که پس از 8 جلسه درمان NBSR، در گروه آزمایش ادراک مثبت از استرس به طور معنی داری افزایش (F=26/11) و ادراک منفی از استرس (F=26/11) به طور معنی داری کاهش یافته است و افزایش کیفیت زندگی زناشویی (0/66) شده است. نتیجه گیری: می توان بیان داشت، که مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس می تواند در بهبود عواملروانشناختی مانند استرس ادراک شده و کیفیت زندگی زناشویی زنان شاغل کمک کننده باشد.

لینک کمکی