فایل word اثربخشي ايماگوتراپي بر پايداري زندگي زوجين متعارض

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي ايماگوتراپي بر پايداري زندگي زوجين متعارض :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش مقایسه فایل word اثربخشي ايماگوتراپي بر پايداري زندگي زوجين متعارض بوده است. روش تحقیق این پژوهشاز نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون–پس آزمون با سه گروه بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوجین مراجعه کننده بهکلینیک های مشاوره شهر شیراز در سال 1395 تشکیل میداد که تعداد 30 نفر از آنان انتخاب و به تصادف در 2 گروه 15نفره (1 گروه آزمایش و 1 گروه کنترل) جایگزین شدند. جهت گردآوری اطلاعات از شاخص بیثباتی ازدواج ادواردز و همکاران(1987) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه ها، از تحلیل کوواریانس یک متغیره، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار آماری spss صورت پذیرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که ایماگوتراپی بر پایداری زندگی زوجین متعارض اثر معناداری داشته است.

لینک کمکی