فایل word اثربخشي آموزش همسرداري مبتني بر شفقت بر صميميت زوجين ناشنواي شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش همسرداري مبتني بر شفقت بر صميميت زوجين ناشنواي شهر اصفهان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور اثربخشی آموزش همسرداری مبتنی بر شفقت بر صمیمیت زوجین صورت گرفته است. این پژوهش از نوع پژوهش های شبه ازمایشی بود. جامعه آماری عبارت بود از کلیه زوجین ناشنوای شهر اصفهان، نمونه این پژوهش شامل 20 زوج (40 نفر) داوطلب از زوجین ناشنوا یا نیمه شنوای شهر اصفهان بود که به صورت غیرتصادفی (در دسترس) در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در حالی که گروه گواه در لیست انتشار بود. گروه آزمایش طی 8 جلسه 120 دقیقه ای بسته آموزشی را دریافت کردند. ابزارهای پژوهش عبارت بود از مقیاس صمیمیت (الکسیس جی، واکر و لیندا تامپسون، 1983، IS)، هر دو گروه در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون وپیگیری در معرض ارزیابی قرار گرفتند. به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس با اندازه های تکراری) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد آموزش همسرداری مبتنی بر شفقت بر افزایش صمیمیت به طور معنادار موثر بوده است (p<0/05). طبق یافته های این پژوهش می توان گفت آموزش همسرداری مبتنی بر شفقت روش مناسبی برای افزایش صمیمیت در زوجین ناشنوا بوده است.

لینک کمکی