فایل word اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر اضطراب، استرس وآشفتگي هيجاني افسردگي کارمندان ملي حفاري شهرستان اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر اضطراب، استرس وآشفتگي هيجاني افسردگي کارمندان ملي حفاري شهرستان اهواز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب، استرس وآشفتگی هیجانیافسردگی کارمندان ملی حفاری شهرستان اهواز .نمونه پژوهش شامل 50 نفر از پرسنل ملی حفاری میباشد که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و نیز به صورت تصادفی به عنوان گروه آزمایش وگواه انتخاب گردیدند از هر دو گروه بوسیله پرسش نامه افسردگی،اضطراب،استرس داس و پرسشنامه ابزاردشواری های تنظیم هیجانی . سپس گروه آزمایش به مدت 10 جلسه آموزش مهارتهای اجتماعی را فراگرفتند.سپس از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد.طرح پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروهگواه بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چند متغییری (مانکوا) استفاده شد، نتایج بدست آمدهنشان دادند که آموزش مهارتهای اجتماعی باعث کاهش آشفتگی هیجانی و اضطراب و استرس کارکنانگروه آزمایش شد.

لینک کمکی