فایل word اثربخشي آموزش مهارت هاي شناختي و فراشناختي بر تفکرانتقادي دانش آموزان تيزهوش و عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش مهارت هاي شناختي و فراشناختي بر تفکرانتقادي دانش آموزان تيزهوش و عادي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مقدمه: پرورش مهارت های فکری و ذهنی فراگیران همواره به عنوان یکی از مهم ترین اهداف پرورشی در محافلآموزشی جهان مد نظر قرار گرفته است. نگرانی در مورد ضعف و نقص تفکر انتقادی در دانش آموزان خاص یککشور یا منطقه نیست بلکه تمام سیستم های آموزشی دنیا را در بر گرفته است. روش:پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر تفکرانتقادی دانش آموزان تیزهوش وعادی انجام شده است. بهاین منظور نمونه ای شامل 60 نفر از دانش آموزان تیزهوش و عادی پایه هفتم (متوسطه دوره اول) منطقه 2 شهرتهران از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و در 2 گروه آزمایش وکنترل قرار گرفتند. آزمودنیهای گروه آزمایش طی 8 جلسه ی 90 دقیقه ای، آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی را دریافت نمودند وتمرین های مربوطه را انجام دادند و گروه کنترل این آموزش ها را دریافت نکردند. طرح تحقیق مورد استفاده دراین پژوهش، طرح آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. میزان تفکرانتقادی آزمودنی ها باپرسشنامه تفکرانتقادی (کالیفرنیا) قبل و بعد از آموزش اندازه گیری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مقایسهمیانگین دو گروه وروش آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهایشناختی و فراشناختی یعنی راهبردهای برنامه ریزی،کنترل ونظارت،خودنظم دهی نظارت مداوم،می تواند موجبافزایش تفکر انتقادی در گروه آزمایش باشد ودانش آموزان دخترتیزهوش بیش از دانش آموزان دخترعادی از اینآموزش تاثیر گرفته اند.

لینک کمکی