فایل word اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت عمومي دانش آموزان دختر پايه سوم دوره متوسطه دوم در شهر کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت عمومي دانش آموزان دختر پايه سوم دوره متوسطه دوم در شهر کرمانشاه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی دانش آموزان دختر پایه سوم دورهمتوسطه شهر کرمانشاه انجام شد. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است.48 دانش آموز دختر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به شکل انتساب تصادفی در دو گروه آزمایشی وکنترل قرار گرفتند (24 نفر گروه کنترل و 24 نفر گروه آزمایش). برنامه آموزشی مهارت های زندگی در 10 جلسه دوساعته بر روی گروه آزمایش اجرا شد. سپس با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی میزان سلامت عمومی افراد شرکتکننده قبل و بعد از کارگاه سنجیده شد. داده های پژوهش از طریق روش تحلیل کواریانس چند متغیری مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که نمره ی افراد گروه آزمایش در پس آزمون، به طور معناداری در تمام ابعاد، سلامت عمومی(اضطراب، افسردگی، اختلال عملکرد اجتماعی، نشانه های جسمانی) تفاوت معنا داری وجود داشت. پژوهش حاضر نشانداد برنامه آموزش مهارتهای زندگی می تواند موجب ارتقای سلامت روان دانش آموزان دختران در مدرسه گردد.

لینک کمکی