فایل word اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر سرسختي روان شناختي و باورهاي غيرمنطقي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر سرسختي روان شناختي و باورهاي غيرمنطقي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف: هدف این پژوهش تعیین فایل word اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر سرسختي روان شناختي و باورهاي غيرمنطقي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي است. روش: روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی و طرح تحقیق از نوع پیش آزمون-پس آزمون می باشد. جامعه این پژوهش شاملکلیه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال 1395 و نمونه شامل 20 نفر به عنوان گروه آزمایشی و 20نفر به عنوان گروه کنترل در گروه سنی 20-40 سال هستند. در این پژوهش از دو پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز (1968) و سرسختی روان شناختی مدی و کوباسا (1989) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها در تحلیل آمار کمک نرم افزار SPSS-18 استفاده شد. داده های آزمون در سطح معناداری (P<0/01) بررسی گردید. یافته ها: نتیجه آنکه آموزش مهارتهای زندگی بر سرسختی روان شناختی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی اثرافزایشی و بر باورهای غیر منطقی آنان اثر کاهشی داشته است.نتیجه گیری: با تدوین یک برنامه همه جانبه آموزش مهارت های زندگی در کشور برای اصلاح مشکلات مربوط به زنان سرپرستخانوار می توان به کاهش مشکلات روانشناختی آنان و مصونسازی از آسیب های روانی و ناهنجاری ها کمک شایانی کرد.

لینک کمکی