فایل word اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر رضايت جنسي و ترس از مرگ در بيماران MS شهرستان ساري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر رضايت جنسي و ترس از مرگ در بيماران MS شهرستان ساري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر رضایت جنسی و ترس از مرگ در بیمارانمولتیپل اسکلروزیس (MS) شهرستان ساری، است. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری، کلیه بیماران متاهل مبتلا به MS شهرستان ساری بود که تعداد 40 نفر (20 نفر مرد و 24 نفر زن( به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس در دو گروه آزمایش و کنترل همسان سازی شدند و به دوپرسشنامه رضایت جنسی و ترس از مرگ در دو نوبت پیش آزمون و پس آزمون پاسخ دادند. برای گروه آزمایش جلساتآموزش مهارت های زندگی طی 10 جلسه (90 تا 120 دقیقه)، سه روز در هفته و به مدت دو ماه و نیم اجرا شد. در حالیکه اعضاء گروه کنترل هیچ گونه آزمایش یا مداخله ای دریافت نکردند. پس از خاتمه جلسات مداخله، پرسشنامه ها مجددا توسطدو گروه تکمیل شد. آزمون تحلیل کواریانس یک متغیره نشان داد که بین دو گروه در پیش آزمون تفاوت معنی داری وجود ندارد. اما آموزش مهارت های زندگی در گروه آزمایش، نمرات رضایت جنسی را افزایش (15/96±104/55، P> 0/033) و ترس از مرگ (11/64±95/80، P> 0/000) را کاهش داد.

لینک کمکی