فایل word اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي برتاب آوري ، سازگاري اجتماعي واضطراب اجتماعي کودکان طلاق شهرستان اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي برتاب آوري ، سازگاري اجتماعي واضطراب اجتماعي کودکان طلاق شهرستان اهواز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی برتاب آوری، سازگاری اجتماعی واضطراب اجتماعی کودکان طلاق شهرستان اهواز بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کودکان طلاقمراجعه به بهزیستی شهر اهواز بودند. نمونه این پژوهش را تعداد 40 کودک تشکیل می دهند که به صورتتصادفی در دو گروه آزمایش و گروه گواه گمارده شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس تابآوری کانر و دیویدسون (2003)،پرسشنامه سازگاری اجتماعی و پرسشنامه اضطراب اجتماعی بود. طرحپژوهش حاضر، طرح آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون - پیگیری با گروه گواه بود که برای گروه آزمایشآموزش مهارت های اجتماعی در طی 8 جلسه آموزش داده شد. برای تحلیل فرضیه های آماری از روشهای تحلیل کواریانس تک متغیری و چندمتغیری استفاده شد. نتایج تحلیل فرضیه ها با استفاده از روشآماری نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی باعث افزایش تاب آوری وسازگاری اجتماعی کودکانوکاهش اضطراب اجتماعی کودکان شده است.

لینک کمکی