فایل word اثربخشي آموزش مبتني بر رويکرد فرزند پروري به مادران بر کيفيت زندگي و ابراز وجود کودکان بيش فعال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش مبتني بر رويکرد فرزند پروري به مادران بر کيفيت زندگي و ابراز وجود کودکان بيش فعال :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکرد فرزند پروری به مادران بر کیفیت زندگی وابراز وجود کودکان بیش فعال بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده ها یکمطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شاملتمامی کودکان بیش فعال 7 تا 12 سال مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران بودند، ابتدا با روشتصادفی خوشه ای مرحله ای چند منطقه مشخص شدند و سپس مراکز مشاوره جهت انجام پژوهش مشخصشدند و تعداد 30 نفر از مادران انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزارگردآوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی (ویر و شربون، 1992) و پرسشنامه ابراز وجود(گمبریل وریچی، 1975) بودند. پایایی پرسشنامه های بالای 0/70 بدست آمد، همچنین به منظور سنجش روایی از روایی محتوا استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد آموزش فرزند پروری به مادران بر افزایش کیفیت زندگی و ابراز وجود فرزندان بیش فعالشان موثر می باشد.بنابراین، این مطالعه اهمیت روش آموزش فرزند پروری را در افزایش کیفیت زندگی و ابراز وجود در کودکانمبتلا به بیش فعال را نشان می دهد.

لینک کمکی