فایل word اثربخشي آموزش مبتني بر ذهن آگاهي بر کاهش افکار بدشکلي بدن زنان داراي اضافه وزن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش مبتني بر ذهن آگاهي بر کاهش افکار بدشکلي بدن زنان داراي اضافه وزن :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی فایل word اثربخشي آموزش مبتني بر ذهن آگاهي بر کاهش افکار بدشکلي بدن زنان داراي اضافه وزن بود.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان با تشخیص اضافه وزن مراجعه کننده به کلینیک رژیم درمانی دکتر مالک در شهرمشهد در نیمه دوم سال 95 میباشد. در تحقیق حاضر، پژوهشگر نمونه ای به تعداد 24 نفر را با توجه به معیارهای شمولاز بین افراد جامعه آماری انتخاب کرد. اعضای نمونه انتخابی به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه قرار گرفتند، بدینترتیب در هر گروه تعداد 12 نفر حضور داشتندهمچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس و برای تسریع درنتایج حاصله از نرم افزار استفاده شد.نتایج حاکی از این بود که شرکت در جلسات آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی باعث کاهش افکار بدشکلی بدن زنان دارایاضافه وزن می گردد. به عبارت دیگر زنان دارای اضافه وزنی که در گروه آزمایش بودهاند، نسبت به زنان دارای اضافه وزنیکه در گروه گواه بودهاند، افکار بدشکلی بدنی در آنها کمتر شد.

لینک کمکی