فایل word اثربخشي آموزش مبتني بر ذهن آگاهي بر تغيير رفتار غذايي زنان داراي اضافه وزن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش مبتني بر ذهن آگاهي بر تغيير رفتار غذايي زنان داراي اضافه وزن :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی فایل word اثربخشي آموزش مبتني بر ذهن آگاهي بر تغيير رفتار غذايي زنان داراي اضافه وزن بود.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان با تشخیص اضافه وزن مراجعه کننده به کلینیک رژیم درمانی دکتر مالک در شهرمشهد در نیمه دوم سال 95 می باشد. در تحقیق حاضر، پژوهشگر نمونه ای به تعداد 24 نفر را با توجه به معیارهای شمولاز بین افراد جامعه آماری انتخاب کرد. اعضای نمونه انتخابی به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه قرار گرفتند، بدینترتیب در هر گروه تعداد 12 نفر حضور داشتندهمچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس و برای تسریع درنتایج حاصله از نرم افزار استفاده شد.نتایج حاکی از این بود که شرکت در جلسات آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی باعث تغییر رفتار غذایی زنان دارای اضافه وزنمی گردد. به عبارت دیگر زنان دارای اضافه وزنی که در گروه آزمایش بوده اند، نسبت به زنان دارای اضافه وزنی که در گروهگواه بوده اند، بهبود بیشتری در رفتارهای خوردن آنها حاصل شد.

لینک کمکی