فایل word اثربخشي آموزش مبتني بر پذيرش و تعهد بر کاهش استرس زناشويي زنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش مبتني بر پذيرش و تعهد بر کاهش استرس زناشويي زنان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی فایل word اثربخشي آموزش مبتني بر پذيرش و تعهد بر کاهش استرس زناشويي زنان طراحی وانجام شد. این مطالعه از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش پژوهش از نوع نیمه تجربی و با بهره گیری از طرحپیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه این پژوهش مشتمل بر کلیه زنانی بودند که به دلیل مشکلات و تعارضاتزناشویی و عدم صمیمیت در روابط به سرای سلامت جوادیه واقع در منطقه 16 شهرداری تهران در سال 1395 مراجعهنموده بودند. در این پژوهش با بهرهگیری از نمونه گیری در دسترس، 30 نفر از زنانی که بالاترین نمرات را در پرسشنامهپژوهش کسب کرده بودند، انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند.ابزار گردآوری دادهها، مقیاس استرس زناشویی استکهلم- تهران (STMSS) بود که توسط شرکت کنندگان هر دو گروه قبل و بعد از مداخله تکمیل گردید. جلسات آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد برای زنان گروه آزمایش در 8 جلسه 90دقیقه ای به شیوه گروهی و هفتگی اجرا شد، اما برای شرکت کنندگان گروه کنترل مداخله ای ارایه نگردید. داده ها با بهرهگیری از تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) در نرم افزار SPSSV20 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد، باعث کاهش معنادار استرس زناشویی زنان گروه آزمایش درمرحله پس آزمون شده بود. مشاوران خانواده می توانند از یافته های پژوهش حاضر در راستای مداخلات بالینی استفادهکرده و از این رویکرد در جهت کمک به بهبود روابط زناشویی استفاده نمایند.

لینک کمکی