فایل word اثربخشي آموزش طرحواره هاي ناسازگار اوليه دربهبود کيفيت زندگي و رضايت زناشويي مراجعين کليک هاي روان درماني شهر قم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش طرحواره هاي ناسازگار اوليه دربهبود کيفيت زندگي و رضايت زناشويي مراجعين کليک هاي روان درماني شهر قم :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش طرحواره های ناسازگار اولیه بر بهبود کیفیت زندگی و افزایش رضایت زناشوییزوجین می باشد. جامعه آماری این پژوهش، مراجعین کلینیک های رواندرمانی در شهر قم است که ازمیان آنها تعداد 40 نفر بهصورت نمونه دردسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شدهاست. داده های به دست آمده از پرسش نامه ها با استفاده از آزمون غیرپارامتریک ویلکاکسون برای مقایسه دو نمونه وابسته موردتجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش طرح واره ها به زوجین باعث ارتقا کیفیت زندگی و افزایش رضایتزناشویی زوجین میگردد و بنابراین میتواند به عنوان یک رویکرد موثر در این زمینه به کار گرفته شود.

لینک کمکی