فایل word اثربخشي آموزش زوج درماني خودتنظيمي کوتاه مدت بر بهبود مهارتهاي ارتباطي و عزت نفس جنسي زنان جوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش زوج درماني خودتنظيمي کوتاه مدت بر بهبود مهارتهاي ارتباطي و عزت نفس جنسي زنان جوان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش بررسی اثربخشی آموزش زوج درمانی خودتنظیمی کوتاه مدت بر بهبود مهارت های ارتباطی و عزتنفس جنسی زنان جوان بوده است. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترلبود. جامعه آماری کلیه زنان جوان خانه دار منطقه 5 شهر تهران در سال 1396 را تشکیل دادند. روش نمونه گیری دردسترس بود که 30 نفر به دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) گمارش شدند. برای انجام پژوهش ابتدا درشرایط یکسان از هر دو گروه پیش آزمون با استفاده از آزمون مهارت های ارتباطی و عزت نفس جنسی به عمل آمد وسپس گروه آزمایش به مدت 8 هفته تحت آموزش زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خودتنظیمی بر اساس نظریه زوجدرمانی خود تنظیمی هالفورد قرار گرفتند. هر هفته یک جلسه به طول انجامید. پس از اتمام جلسات آموزشی بر روی گروهآزمایش از هر دو گروه در شرایط یکسان پس آزمون به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شاملمیانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل تحلیل کووایانس چندمتغیره (مانکوا) استفاده شد. نتایج نشان داد کهآموزش زوج درمانی خودتنظیمی کوتاه مدت بر بهبود مهارت های ارتباطی و عزت نفس جنسی زنان جوان موثر است.می توان گفت که با توجه به اثربخشی آموزش زوج درمانی خودتنظیمی کوتاه مدت می توان از این روش به عنوان مداخله ایکم هزینه برای بهبود مهارت های ارتباطی و عزت نفس جنسی زنان جوان استفاده کرد.

لینک کمکی