فایل word اثربخشي آموزش رويکرد درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر رضايتمندي زناشويي مردان متاهل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش رويکرد درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر رضايتمندي زناشويي مردان متاهل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش تعیین اثربخشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی رضایت زناشویی مردان متاهل بود.روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون- پسآزمون با گروه کنترل و گمارش تصادفی است. جامعه پژوهش شاملکلیه مردان متاهل مراجعه کننده به کلینیک فیزوتراپی نارین در نیمه اول سال 1395 بوده است. از این میان تعداد نفر به روش داوطلبانه دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرارگرفتند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت نمود. هر دو گروه در دو مرحله پیشآزمون و پس آزمون به مقیاس رضایتمندی زوجین افروز (1384) پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده به وسیله آزمونکوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS-20 تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که بین میانگین رضایت زناشویی و مولفه های آن در گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود داشته است (P> 0/01) باتوجه به یافته های پژوهش میتوان نتیجه گرفت که رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی رضایت زناشویی مردانمتاهل تاثیر دارد.

لینک کمکی