فایل word اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر کاهش اضطراب امتحان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر کاهش اضطراب امتحان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف: این مطالعه با هدف بررسی متون مربوط به اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر کاهش اضطرابامتحان انجام شد.روش: بررسی به شکل موردی بر متون موجود انجام گرفت.یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که با آموزش مهارت های مطالعه و یادگیری (راهبردهای شناختی و فراشناختی) بهدانش آموزان اضطراب امتحان را در آنها کاهش داد. دانش آموزان می توانند با استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی بهفرایند پردازش اطلاعات پرداخته و از تداخل شناختی و خودمشغولی ذهنی منفی ناشی از نقص در حافظه کوتاه مدتجلوگیری کنند که نتیجه آن کاهش اضطراب امتحان و به دنبال آن موفقیت تحصیلی می باشد.

لینک کمکی