فایل word اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر اضطراب بيماران مبتلا به سرطان پستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر اضطراب بيماران مبتلا به سرطان پستان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر زنان مبتلا سرطان پستان شهر کرمان انجام شد. اینپژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون توام با گروه کنترل بود در این راستا از میان بیماران مبتلابه سرطان پستان، 30 بیمار به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و سپس از طریق جایگزینی تصادفی در دو گروه15 نفره (آزمایش و گواه) قرار گرفتند. آموزش ذهن آگاهی طی 8 جلسه 60 دقیقه ای هفته ای 2 بار در گروه آزمایشاعمال گردید به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه 21 سوالی داس (1995)، استفاده شد. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس و تی مستقل به کمک نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده گردید نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، آموزش ذهن بر کاهش اضطراب زنان مبتلا به سرطان پستان موثر بوده است.

لینک کمکی