فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر خلاقيت شناختي و هيجاني دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر خلاقيت شناختي و هيجاني دانشجويان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

خلاقیت فرایندی فکری و روانی است و محصول خلاقیت، پدیده ای نو و جدید و در عین حال دارای ارزش می باشد.هدف پژوهش حاضر بررسی فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر خلاقيت شناختي و هيجاني دانشجويان بود. این مطالعه ازنوع شبه آزمایشی و با بهره گیری از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه این پژوهش مشتمل بر کلیهدانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور پرند در نیمه دوم سال 1395 بودند. 30 نفر از دانشجویان به روشنمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و با تخصیص تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل و آزمون خلاقیت شناختی عابدی بود که در مراحل پیش آزمون وپس آزمون توسط شرکت کنندگان هر دو گروه تکمیل گردید. جلسات آموزش تنظیم هیجان در 8 جلسه دوساعته به شیوهگروهی برای شرکت کنندگان گروه آزمایش برگزار گردید، اما آزمودنی های گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. دادههای پژوهش با بهره گیری از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) درنرم افزار SPSSV18 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که برنامه آموزش تنظیم هیجان باعث بهبود خلاقیتشناختی و هیجانی دانشجویان در گروه آزمایش شده بود. با توجه به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت کهآموزش تنظیم هیجان توانسته بر بهبود خلاقیت شناختی و هیجانی دانشجویان موثر واقع شود.

لینک کمکی