فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر تاب آوري زنان مبتلا به سرطان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر تاب آوري زنان مبتلا به سرطان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف : سرطان به عنوان یک بیماری تهدیدکننده زندگی، می تواند بیمار را به اختلال زیادی مبتلا کند. درمانهایروانشناختی می تواند آثار روانی منفی در این بیماران را کاهش دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش تنظیم هیجانبر تاب آوری زنان مبتلا به سرطان انجام شد.روش : در این مطالعه نیمه آزمایشی 40 زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان افضلی پور شهر کرمان بهروش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس از طریق جایگزینی تصادفی در دو گروه 20 نفره (آزمایش وگواه) قرار گرفتند. بعد از انجام پیش آزمون گروه آزمایش به مدت هشت جلسه تحت آموزش تنظیم هیجان قرار گرفتند. سپس باپرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون پس آزمون در هر دو گروه اجرا شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمونکواریانس استفاده شد.نتایج : نتایج نشان داد که جلسات آموزش تنظیم هیجان به افزایش تاب آوری زنان سرطانی تاثیر معنی داری داشته است (P<0/01).نتیجه گیری : بنابراین پیشنهاد می شود اجرا و تداوم آموزش تنظیم هیجان مورد توجه روانشناسان و مسولین قرار گیرد.

لینک کمکی