فایل word اثربخشي آموزش به شيوه تحليل رفتار متقابل بر بهزيستي روانشناختي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش به شيوه تحليل رفتار متقابل بر بهزيستي روانشناختي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تبین فایل word اثربخشي آموزش به شيوه تحليل رفتار متقابل بر بهزيستي روانشناختي انجام شد. روش اجرایپژوهش از نوع نیمه تجربی و با طرح دوگروهی با پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شاملکلیه مراجعین به مرکز مشاوره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در شهر اراک،بهار 1395 و انتخاب نمونه بهصورت هدفمند و به تعداد 30 نفر (15 نفر گروه گواه، 15 نفر آزمایش) از مراجعین بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری دادهها از آزمون مانکوا بهره گرفته شد. نتایج نشان داد در سطح خطای 0/01 آموزش تحلیل رفتار متقابل بر بهزیستی روانشناختی در همه ابعاد تاثیر مثبت و معناداری را نشان داد.

لینک کمکی