فایل word اثر مستقيم و غير مستقيم کمال گرايي مثبت و منفي بر اضطراب و افسردگي دانشجويان: نقش ميانجي راهبردهاي تنظيم شناختي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر مستقيم و غير مستقيم کمال گرايي مثبت و منفي بر اضطراب و افسردگي دانشجويان: نقش ميانجي راهبردهاي تنظيم شناختي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

میزان بالای همایندی مرضی بین افسردگی واضطراب منجر به تحقیق در مورد مکانیسم های زیربنایی دخیل در این همایندی گردیده است، که اغلب به عنوان عوامل بین تشخیصی از آنها یاد می شود. پژوهش حاضر با هدف آزمون معادلات ساختاری کمال گرایی مثبت و منفی با اضطراب و افسردگی دانشجویان با نقش میانجی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، طرح ریزی و اجرا شد. به این منظور از میان دانشجویان مونت و مذکر دانشگاه آزاد کرج که به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شده اند، تعداد 300 نفر (154 نفر مرد و 146 نفر زن) به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های تنظیم شناختی هیجان (CERQ)، مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی (FPANPS 20) و نیز پرسشنامه اضطراب و افسردگی (DASS) استفاده شد. به منظور بررسی فرضیه های مظرح در پژوهش حاضر از روش تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته ها بیانگر آن بود که کمال گرایی مثبت و منفی فقط به صورت غیرمستقیم (با میانجیگری تنظیم شناختی هیجان) با اضطراب و افسردگی، رابطه معناداری دارد. همچنین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان مثبت با اضطباب و افسردگی رابطه معکوس معنادار و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان منفی با اضطباب و افسردگی رابطه مثبت معناداری داشت. کمال گرایی مثبت و منفی نیز با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی رابطه معناداری داشت. این نتایج نشان می دهد که راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و ابعاد کمال گرایی عامل بسیار مهمی در ایجاد افسردگی و اضطراب دانشجویان می باشد و تقویت ایعاد مثبت این متغیرهای زیربنایی اضطراب و افسردگی می تواند عامل مهمی در پی ریزی مداخلات درمانی باشد.

لینک کمکی