فایل word اثر بخشي موسيقي درماني بر افزايش مهارت هاي اجتماعي کودکان داراي اختلال اتيستيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر بخشي موسيقي درماني بر افزايش مهارت هاي اجتماعي کودکان داراي اختلال اتيستيک :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حا ضر اثربخ شی مو سیقی درمانی بر افزایش مهارت های اجتماعی کودکان اوتی ستیک ردهسنی 6 الی 12 ساله می با شد. بدین منظور از بین کلیه کودکان دارای اختلال اوتی ستیک شهر ارومیه ، تعداد 20کودک دارای این اختلال در رده سنی 6 تا 12 سال به صورت نمونه در د سترس انتخاب گردید. افراد با انتسابتصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شده و داده ها، از طریق پر سشنامه مهارتهای اجتماعی گر شام والیوت بد ست آمد. نتایج تحقیق نقش بسزای مو سیقی درمانی را بر تقویت مهارت های شناختی، درکی، آموزشی،حرکتی، اجتماعی، کلامی و عاطفی، نمایان کرد. نتیجه نهایی این پژوهش نشان داد موسیقی درمانی بطور معنیداری باعث افزایش مهارتهای اجتماعی، حس همکاری، قاطعیت و خویشتن داری در کودکان اوتیستیک شده است.

لینک کمکی