فایل word اثر بخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن اگاهي (MBSR) بر ميزان استرس ادراک شده و نگرش در انتخاب شيوه زايمان زنان باردار شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر بخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن اگاهي (MBSR) بر ميزان استرس ادراک شده و نگرش در انتخاب شيوه زايمان زنان باردار شهر اصفهان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

دوره ی بارداری علاوه بر این که دورهای لذت بخش در زندگی زنان محسوب می شود، بااسترس های فراوانی همراه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی (MBSR) بر میزان استرس ادراک شده و نگرش در انتخاب شیوه زایمان زنان باردار شهر اصفهان صورت گرفته است.روش: روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری در اینپژوهش شامل کلیه زنان نخست باردار با سن حاملگی سه ماهه دوم بارداری مراجعه کننده به درمانگاه هایمراقبت های بارداری و بیمارستانهای شهر اصفهان در نیمه اول سال 1395 می باشد. از بین آنها نمونه ایبه حجم 40 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و نمونه گیری در دسترس مبتنی بر هدفانتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جا گماری شدند. سپس گروه آزمایش در 8 جلسه تحتآموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفت. جهت گرداوری اطلاعات از پرسشنامه هایاسترس ادراک شده کوهن و نگرش به انتخاب سزارین استفاده شد.یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که MBSR با سطح اطمینان 95 درصد بر میزان استرس ادراک شده در سطح (p> 0/05) و اندازه اثر 23 درصد و بر روی متغیر نگرش در انتخاب شیوه زایمان (p> 0/05) و اندازه اثر 73 درصد در زنان باردار معنادار بوده است. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه بیانگر آن است که میتوان از برنامه آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی برای کاهش استرس مادران باردار و کاهش آمار زایمان سزارین استفاده نمود.

لینک کمکی