فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر شدت درد و کيفيت خواب بيماران مبتلا به سردرد ميگرن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر شدت درد و کيفيت خواب بيماران مبتلا به سردرد ميگرن :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر شدت درد و کیفیت خواب بیماران مبتلا بهسردرد میگرن شهر اهواز بود. برای این منظور در یک طرح شبه تجربی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه، 40نفر از مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اهواز با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی دردو گروه تجربی و گروه کنترل کاربندی شدند. گروه ها در ابتدا از نظر شدت درد و کیفیت خواب مورد آزمون قرار گرفتند.آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به مدت 8 جلسه 70 دقیقه ای به گروه آزمایش ارایه شد و سپس بعد از اتمامبرنامه آموزشی، هر دو گروه از نظر شدت درد و کیفیت خواب مورد آزمون قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها به روشکواریانس چند متغیره نشان داد آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر شدت درد و کیفیت خواب در بیمارانمبتلا به سردرد میگرن موثر بوده است.

لینک کمکی