فایل word اثر بخشي ادراک ديداري وشنيداري بر عملکرد املا دانش آموزان داراي اختلال يادگيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر بخشي ادراک ديداري وشنيداري بر عملکرد املا دانش آموزان داراي اختلال يادگيري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی تقویت ادراک دیداری وادراک شنیداری بربهبود عملکرد املا دانش اموزان دارایناتوانی یادگیری پایه دوم ابتدایی شهرستان فردوس در سال 1396-1395 انجام شد.این پژوهش از نوع آزمایشی با طرحپیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل وجامعه ی آماری کلیه ی دانش آموزان اختلال یادگیری املا که نمونه ایشامل 20 دانش آموز که با تشخیص اختلال یادگیری به مرکز اختلالات یادگیری ارجاع داده شدند ، انتخاب و در دو گروهآزمایش و کنترل (هر گروه 10 نفر) قرار گرفتند . آزمون هوش وکسلر جهت سنجش هوش و آزمون املا یارمحمدیان وکوسنج (1391) در مرحله پیش آزمون –پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت .آزمودنی های گروه آزمایش 24 جلسه تحتبرنامه ی آموزشی تقویت ادراک دیداری وادراک شنیداری قرار گرفتند،در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافتنکردند.تحلیل نتایج با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که تفاوت میانگین نمرات املا پس از مداخله در دو گروهآزمایش وکنترل معنی دار است. (p<0/001) وتاثیر تقویت ادراک دیداری وادراک شنیداری را بر بهبود اختلال املا دانش آموزان تایید می کند.

لینک کمکی