فایل word اثر بخشي آموزش هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر بخشي آموزش هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان شهر رشت انجام شد.جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی دانش آموزان دختر شاهد مقطع دبیرستان شهر رشت در سال تحصیلی 89-88 بودند .با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده پس از غربالگری، 30 نفر از دانش آموزان دارای مهارت اجتماعی پایین به طورتصادفی انتخاب شدند وبه طور تصادفی در دو گروه آزمایش وکنترل قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامهمهارت های اجتماعی ایندر بیتزن وفوستر استفاده گردید. برنامه آموزش هوش هیجانی در 12 جلسه 90 دقیقه ای هفته ایدو بار برای گروه آزمایش اجرا شد.سپس از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد.نتایج با استفاده از روش آماری مانکوا نشاندادکه آموزش هوش هیجانی بر مهارت های اجتماعی شدت اثر بالایی دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش هوشهیجانی بر افزایش مهارت های اجتماعی موثر است.

لینک کمکی