فایل word اثر بخشي آموزش مهارت هاي دقت وتوجه بر حافظه فعال ديداري و شنيداري دو گروه دانش آموزان داراي اختلال يادگيري خاص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر بخشي آموزش مهارت هاي دقت وتوجه بر حافظه فعال ديداري و شنيداري دو گروه دانش آموزان داراي اختلال يادگيري خاص :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف : این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزش مهارت های دقت و توجه بر حافظه فعال دیداری و شنیداری دانشآموزان دارای اختلال یادگیری خاص انجام شده است. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان دارای اختلالیادگیری خاص بودکه در سال تحصیلی 96-95 مشغول به تحصیل بودند و به مراکز دولتی مشکلات ویژه یادگیری 1، 2، 3، 4و 5 شهر تهران مراجعه نمودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 40 نفرازاین دانش آموزان دردو گروه 20 نفریبه عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و به منظور گردآوری دادههای مورد نیاز پژوهش ، در ابتدا پس از انتخاب گروه ها وهمتاسازی و پس از اخذ پیش آزمون های مربوطه (آزمون بینه غیر کلامی، آزمون وکسلر که شامل خرده آزمون های فراخنایارقام مستقیم و معکوس، توالی حرف - عدد، محاسبه عددی که حطیه ی حافظه ی فعال کلامی است) به تفکیک هر دانش آموز،به آموزش برنامه دقت وتوجه پرداخته شد. در آخرین جلسات برای گروه کنترل که از آموزش مداخله بهره ای نبردند و فقط درجریان بازی و فعالیت های عمومی حرکتی قرار گرفتند ، کتاب روشها و راهبردهای تقویت دقت و توجه داده شد تا از تمریناتآن بهره مند گردند. یافته ها: تحلیل داده ها بااستفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که بین نمرات پیش آزمون و پس آزموندوگروه تفاوت معناداری وجوددارد.فرضیه ها نشان دادکه آموزش مهارت های توجه و دقت در حافظه فعال کلامی و حافظه فعالغیر کلامی دیداری و شنیداری دانش آموزان اختلال یادگیری در ریاضی تفاوت معنی داری داردوهمچنین نشان داد که آموزشمهارت های توجه و دقت در حافظه فعال کلامی و غیر کلامی دیداری و شنیداری دانش آموزان اختلال یادگیری املا تفاوتمعنی داری دارد.

لینک کمکی